logo
 

DECYZJA ŚRODOWISKOWA


PROTOKÓŁ KOPI


Spotkania informacyjne
maj 2014
- zaproszenie
Banino, Miszewo


PLAN SYTUACYJNY - WARIANT 1A - WARIANT REKOMENDOWANY WE WNIOSKU O DŚU

>> zobacz szczegóły
Strona główna

Informacje o projekcie

STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA BUDOWY OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ wykonywane jest przez firmę LAFRENTZ – POLSKA sp. z o.o. z Poznania, która została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, i z którą została zawarta umowa w dniu 27-05-2010 roku.

Harmonogram prac przewidzianych w ramach realizacji przedmiotowego zadania:

  • Część „A” Studium sieciowe z końcowym terminem realizacji w dniu 26-08-2010
  • Część „B” Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną z końcowym terminem realizacji w dniu 28-02-2011
  • Część "C" Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z końcowym terminem realizacji w dniu 02-12-2011 (termin został przedłużony)
  • Część "D" Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z końcowymterminem realizacji dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego kserokopii protokołu KOPI zatwierdzającego STEŚ.

Studium sieciowe

STUDIUM SIECIOWE (SS) – opracowanie wykonywane celem aktualizacji kształtu i funkcji sieci drogowej.
Rezultatem Studium sieciowego (SS) jest aktualizacja kształtu sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA, funkcji jej poszczególnych elementów oraz powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. Studium to powinno odnieść się także do priorytetów rozwojowych Państwa i regionu. Naczelną funkcją SS powinno być sprawdzenie proponowanych zmian z punktu widzenia efektywności dla sektora transportu drogowego. W tej kategorii dokumentacji powinny się także mieścić opracowania wykraczające poza sektor dróg samochodowych, tzw. Studia intetrmodalne (droga - kolej – lotnisko).
Studium Sieciowe jest wewnętrznym dokumentem, wykonywanym dla potrzeb GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury, w celu zweryfikowania założeń do planowania rozwoju sieci drogowej.

Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną

Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialna (SK) jest podstawowym dokumentem projektowym kompleksowo, przedstawiającym zamierzenie inwestycyjne drogowe. SK jest pierwszą dokumentacja projektową, określającą lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych, lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych.
W studium tym, należy także zebrać maksymalną ilość danych (ogólnych) o terenie, w którym dany korytarz przebiega wraz z inwentaryzacją wcześniej podejmowanych prac planistyczno – projektowych w zakresie sieci drogowej.
Dokumentacja niniejsza powinna być traktowana jako pierwszy (wstępny) dokument planowania rozwoju sieci drogowej i jako taki winien być poddany wstępnym konsultacjom społecznym z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu, na którym inwestycja będzie zlokalizowana.
SK może dotyczyć także projektów „na styku” różnych sektorów transportowych, z wyraźnym jednak zaakcentowaniem roli GDDKiA jako inwestora drogowego.
Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną składa się z dwóch etapów:
ETAP I: określenie lokalizacji możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy drogowej.
ETAP II: sformułowania techniczne rozwiązań wariantowych i ich wszechstronnej (tj. wielokryterialnej), wstępnej oceny.

SK służy także wstępnej ocenie sensowności zamierzenia inwestycyjnego dla Inwestora i jest dokumentem za lub przeciw jego dalszego uszczegółowienia. SK nie służy do uzyskiwania jakichkolwiek wiążących uzgodnień zamierzenia, lecz jest dokumentem wykonywanym dla potrzeb GDDKiA lub innych Instytucji i Podmiotów odpowiedzialnych za rozwój sieci drogowej. Departament Przygotowania Inwestycji GDDKiA w porozumieniu z Departamentem Środowiska, na etapie SK, pisemnie rekomenduje warianty do dalszych analiz.

Celem SK jest:
- określenie korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy,
- wstępna analiza potencjalnych wariantów przebiegu drogi objętej zadaniem inwestycyjnym i jej powiązań z siecią dróg publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków oraz uwzględnieniem rozwiązań zawartych w aktach prawa miejscowego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
- wybór wariantów najmniej kolidujących z uwarunkowaniami lokalnymi, w tym z obszarami i obiektami, objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków. Warianty te podlegają dalszemu opracowaniu w następnych etapach przygotowania inwestycji.
Na etapie SK należy wykluczyć rozwiązania techniczne, nie w pełni bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie, najmniej korzystne przyrodniczo i społecznie. Pozostałe opcje winny być ocenione i uszeregowane w postaci listy rankingowej, określającej preferencje autorów opracowania.

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ)

Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe jest opracowaniem wykonywanym w celu:
- wstępnego określenia zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenia jego efektywności ekonomicznej
- uściślenia przebiegu trasy poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostatecznego ustalenia typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
- dostarczenia informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
- umożliwienia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Opracowanie polega na wykonaniu kompletnego studium dla wszystkich wariantów wybranych w SK oraz dla wariantu zerowego (bezinwestycyjnego).

We wszystkich etapach opracowania przewidziane jest przygotowanie materiałów na temat projektowanego zadania do opublikowania w ogólnodostępnych mediach: internet, radio, telewizja i prasa oraz ich systematyczna aktualizacja.

Ważnym elementem opracowania będą konsultacje społeczne z mieszkańcami terenów w korytarzu projektowanej drogi ekspresowej. Celem konsultacji jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz innych zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszeń mieszkańców) o planowanym przedsięwzięciu. Wnioski z konsultacji mogą spowodować konieczność korekt w planowanych rozwiązaniach. Tak więc konsultacje społeczne to sprzężenia zwrotne w procesie realizacji drogi.

 

Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są to opracowania projektowe wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące do uzgodnienia i opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy prawne.

 
 

Projekt współfinansowany ze środków unijnych http://www.pois.gov.pl

atelier A3 2010